Popular tips

Kan pensjonister bli sykemeldt?

Kan pensjonister bli sykemeldt?

Du som er mellom 62 og 70 år Er du mellom 67 og 70 år, har du rett til sykepenger i opptil 60 dager hvis inntekten overstiger 2 G (grunnbeløpet i folketrygden). 60-dagersregelen gjelder fra og med dagen etter du fylte 67 år og til og med dagen før du fyller 70 år. Har du fylt 70 år, har du ikke rett til sykepenger.

Kan man være sykemeldt etter 67 år?

Sykdom mellom 67 og 70 år Arbeidsgiver får refundert sykepenger for inntil 60 dager dersom en ansatt som har fylt 67 år blir sykemeldt. Ansatte som har fylt 67 år har rett til å benytte egenmelding jfr. Lov om folketrygd § 8-24.

Hvor lenge må man jobbe for å få ny sykemelding?

Helt arbeidsfør i 26 uker Det første er tidspunktet for siste utbetaling av sykepenger fra NAV og det andre er tidspunktet når arbeidstaker blir arbeidsufør på ny. Mellom disse to tidspunktene må det være 26 uker hvor arbeidstaker har vært helt arbeidsfør.

Hvor lenge må man jobbe for å bruke egenmelding?

Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding. Er du borte mer enn tre kalenderdager, kan arbeidsgiveren din kreve sykmelding.

Hva får arbeidsgiver refundert sykepenger?

For å kunne kreve refusjon må arbeidsgiveren forskuttere lønn. NAV dekker sykepenger opp til 6 x grunnbeløpet (G). Når arbeidstakeren har flere arbeidsforhold, vil refusjonen fordeles forholdsmessig mellom arbeidsforholdene.

Kan pensjonister få dagpenger?

Kan ha rett til dagpenger Alderspensjonister under 67 år som også jobber kan ha rett på dagpenger – i så fall med utgangspunkt i tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet. Retten til dagpenger faller bort ved 67 års alder. – Det er ingen avkorting av dagpenger mot alderspensjon fra folketrygden.

Kan sjefen kreve at jeg sykemelder meg?

Dersom arbeidstaker er 100 % sykemeldt, har man i utgangspunktet gyldig fravær og arbeidsgiveren din kan ikke kreve at du skal jobbe. Du har på din side en plikt til å medvirke til utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner når arbeidstaker er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av sykdom.

Kan man jobbe etter fylte 67 år?

Jobbe etter fylte 67 år. De fleste stillinger i staten har aldersgrense 70 år, men de fleste velger å gå av ved 67 år. På grunn av aldersgrensen må du gjøre en avtale med din arbeidsgiver hvis du ønsker å arbeide utover 70 år.

Kan man jobbe etter fylte 72 år?

Arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven § 15-13 a stillingsvern til fylte 72 år. Dersom du som arbeidsgiver ikke har avsluttet arbeidsforholdet og den ansatte fortsetter å jobbe etter fylte 72, vil hun ikke lenger ha stillingsvern etter arbeidsmiljøloven.

hva er sykepengegrunnlaget?

Det er bare arbeidsinntekt som er med i sykepengegrunnlaget. Feriegodtgjørelse er ikke med i grunnlaget, heller ikke overtidslønn med mindre det gjelder fast overtid som er pålagt i arbeidsavtalen din. Ved gradert (delvis) sykmelding har du rett til sykepenger for den delen du er syk. Sykepengene kan graderes fra 100 prosent og ned til 20

hvordan søker du om sykepenger?

Hvordan søker du? Først leverer du sykmeldingen til arbeidsgiveren din. Når perioden for sykmeldingen er over, søker du om sykepenger. Du må søke selv om arbeidsgiveren din betaler deg lønn mens du er syk. Arbeidsgiveren krever pengene tilbake fra NAV basert på din søknad.

hvordan fastsettes sykepengegrunnlaget?

Når NAV skal betale sykepenger fra 17. dag, fastsetter vi et eget sykepengegrunnlag. Gjennomsnittet av inntekten din de tre siste hele kalendermånedene omregnes til årsinntekt. Hvis denne årsinntekten avviker mer enn 25% fra inntekten du har hatt de siste 12 månedene, skal sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn.

hvordan kan du utbetale sykepenger?

Del D – søknaden – leverer du til den som skal utbetale sykepenger. Arbeidsgiveren betaler de første 16 kalenderdagene. Er du sykmeldt lenger, er det NAV som betaler sykepenger. I noen tilfeller utbetaler arbeidsgiveren sykepengene og får dem tilbake fra NAV senere.