Lifehacks

Wat is een historisch referentiekader?

Wat is een historisch referentiekader?

Het historisch referentiekader is een instrument voor de structurering van historische informatie dat geleidelijk wordt aangevuld. Het begrippenkader en de probleemstellingen aangebracht in het lager onderwijs en de eerste graad worden herhaald, gepreciseerd en verruimd.

Wat zijn deeldomeinen geschiedenis?

Socio-economisch, politiek of cultureel. Kan betreffende ook worden opgesplitst in deeldomeinen. Zo wordt politiek onderverdeeld in politiek-territoriaal en politiek-bestuurlijk. De verschillende deeldomeinen van cultuur zijn religie, kunst, wetenschap/techniek en leefgewoonten.

Wat is het referentiekader?

Een referentie kader is een uit collectieve ervaringen van een groep(ering) voortvloeiend geheel van waarden, normen, overtuigingen en vanzelfsprekendheden, op grond waarvan de leden van die groep(ering) waarnemen, oordelen en handelen.

Wat is ruimte in geschiedenis?

De ruimte of de omgeving van de gevonden bronnen bepaalt voor een groot stuk de ontwikkeling van een samenleving. Open of gesloten ruimte kan verwijzen naar het landschap, maar ook naar het soort samenleving. Zo is het leven in een stad veel meer open dan bv. tijdens de middeleeuwen.

Wat is het culturele domein?

Cultuur is dat wat de mens schept. Het begrip staat tegenover “natuur” (dat wat aangeboren is, wat spontaan en zonder menselijk toedoen is ontstaan) en verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven.

Wat is cultuur domein?

Als academische discipline bestrijkt cultuurgeschiedenis diverse maatschappelijke domeinen zoals kunst, vrijetijdsbesteding, religie en wetenschap, politiek, zorg, en het dagelijks leven. Gebieden waarop cultuurgeschiedenis zich richt zijn onder andere: kunstgeschiedenis.

Wat wordt in een communicatieproces bedoeld met een referentiekader?

Dit referentiekader is als het ware een soort bril, die jouw eigen waarneming ‘filtert’. Waaruit bestaat dat referentiekader? Denk bijvoorbeeld aan jouw (levens)ervaringen, opleiding, cultuur, karakter, normen en waarden, kennis en (voor)oordelen.

Wat is een referentiekader maatschappij?

Normen en waarden die je hebt meegekregen in je leven. De manier waarop je naar de wereld kijkt oftewel over dingen denkt. Speelt een sterke rol bij het stemmen op een politieke partij, hoeveel invloed de media op je heeft etc.

Wat is een gesloten ruimte geschiedenis?

Zo kan een gebied dat vroeger platteland was, evolueren naar een stad. Open of gesloten ruimte kan verwijzen naar het landschap, maar ook naar het soort samenleving. Zo is het leven in een stad veel meer open dan bv. Afhankelijk van de invalshoek (landschap of samenleving) is een ruimte open of gesloten.

Wat is ruimte in kunst?

*Ruimte of dieptesuggestie = Vanaf de renaissance wilden schilders door middel van ruimtesuggestie een zo ruimtelijk mogelijke voorstelling geven. Ruimtesuggestie is mogelijk door o.a. omklapping, licht/donker, groot/klein en perspectief. *Plans=De indeling in plans is een compositorische indeling van het beeldvlak.

Wat zijn de cultuurelementen?

De kleding, de huizen, het eten, drinken, het slapen, de feesten, enz. De dingen waaraan je cultuur kunt herkennen noemen we cultuurelementen. De zichtbare dingen in een land, zoals kleding, voedsel, gebouwen en alle kunstvormen.

Wat zijn cultuuruitingen?

Culturele verschillen manifesteren zich op verschillende manieren. Van de vele termen die worden gebruikt om cultuuruitingen te beschrijven, bestrijken de volgende vier samen het brede cultuurbegrip vrij volledig: symbolen, helden, rituelen en waarden. Symbolen zijn de meest oppervlakkige uiting van cultuur.