Popular tips

Wat is decreet leerlingenbegeleiding?

Wat is decreet leerlingenbegeleiding?

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding van kracht. Het regelt de werking van de CLB’s, de leerlingenbegeleiding op school en de samenwerking tussen beide.

Wat is een leerlingbegeleider?

De leerlingbegeleider begeleidt leerlingen met een specifieke zorgbehoefte, voert begeleidende taken uit en levert bijdragen aan de schoolorganisatie. De leerlingbegeleider werkt vanuit de Reformatorische identiteit van de school zoals zij in de grondslag en doelstelling wordt beschreven.

Wat doet de leerlingenbegeleiding?

Overzicht leerlingenbegeleiding Je kan als leerling terecht bij je leraar of zorgcoördinator/leerlingenbegeleider met vragen of problemen over je onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Wat is cel leerlingenbegeleiding?

De cel heeft een preventieve en een remediërende opdracht. In de cel wordt in team overlegd welke hulp we aan welke leerling kunnen bieden, in het bijzonder de sociale en emotionele begeleiding. Een goed persoonlijk gesprek n.a.v. een emotioneel probleem. Intakegesprekken voor leerlingen met extra zorg.

Welk decreet regelt de organisatie van het CLB?

wet: Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Wat is interne leerlingenbegeleiding?

De school stelt een interne leerlingenbegeleider of zorgcoördinator aan en bepaalt zelf zijn rol. De school houdt hierbij rekening met het schoolteam, de schoolse context en de noden van de leerlingenpopulatie.

Wat doet een leerlingbegeleider voortgezet onderwijs?

Scholen en gemeenten die professionele ondersteuning nodig hebben bij (dreigend) voortijdig schoolverlaten kunnen een beroep doen op de begeleiding van SOVEE. De leerlingbegeleiders adviseren, bemiddelen en motiveren de jongere om toch naar school te blijven gaan of hulp te aanvaarden.

Wat is de taak van een school?

Het gaat niet om het vergroten van de kennis, maar om het vormen van de geest. De leraar moet daarom niet alleen lesgeven, maar ook een persoonlijke rol spelen in het leven van zijn studenten.

Wat is een zorgcontinuüm?

Zorgcontinuüm. Het M-decreet stelt dat het de taak van de school is om een zorgcontinuüm uit te bouwen. Het gaat om een zorgbeleid waarin je school 3 fases doorloopt om samen met het CLB en de ouders zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen: Fase 0: brede basiszorg.

Wie kan er bij het CLB terecht?

Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van de school. Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen.

Welke opleiding voor leerlingbegeleider?

Het postgraduaat in de socio-emotionele leerlingbegeleiding in het secundair onderwijs bestaat uit 180 contacturen gespreid over twee jaren. De studiebelasting (leertrajecten én eindwerk) bedraagt 35 studiepunten.