Q&A

Wat zijn diensten en diverse goederen?

Wat zijn diensten en diverse goederen?

De groep ‘Goederen en diensten’ bevat alle aankopen of uitgaven die de vereniging doet om nadien door te verkopen (zoals drank bijv.). De groep ‘Diensten en diverse goederen’ bevat alle uitgaven die nodig zijn voor de algemene werking te vrijwaren (zoals huur, electriciteit,…).

Wat valt er onder handelsgoederen?

Handelsgoederen zijn goederen die u koopt met het doel om deze later (met een winst) door te verkopen. Denk hierbij aan een winkel die eerst zijn waren inkoopt om deze daarna aan zijn klanten te verkopen.

Wat staat er in de resultatenrekening?

Op een resultatenrekening zet je al je inkomsten tegenover al je uitgaven, op een balans zet je alle bezittingen van jouw bedrijf tegenover de manier waarop deze gefinancierd zijn. Een balans heeft altijd hetzelfde bedrag links en rechts.

Wat is voorraad handelsgoederen?

Handelsgoederen: de meest gangbare vorm van voorraden voor bedrijven die producten inkopen om zonder enige bewerking aan hun klanten verder te verkopen. In veel bedrijven is dit de enige soort voorraad. Handelsgoederen zijn net als de voorraden in ‘gereed product’ volledig afgewerkte goederen.

Wat valt er onder inventaris boekhouden?

Zo is de inventaris van een bedrijf een opsomming van gedane investeringen, voorraden, vorderingen, geldmiddelen en schulden aanwezig in dat bedrijf, bij het einde van een boekjaar en voor de afsluiting van de boekhouding. Dit deel van de inventaris wordt geregistreerd als activa op de balans van een bedrijf.

Wat geeft de winst- en verliesrekening weer?

Een winst- en verliesrekening geeft de opbrengsten en kosten van een organisatie over een bepaalde periode weer.

Wat is de definitie van een resultatenrekening?

De winst-en-verliesrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming over een bepaalde periode, in de regel een jaar. Het saldo van de winst-en-verliesrekening is over een bepaalde periode behaalde winst (positief saldo) of geleden verlies (negatief saldo).

Kan je afschrijven op voorraad?

Heeft uw voorraad een opbrengstwaarde, dan mag u de voorraad niet zomaar volledig afschrijven. U moet een waardedaling onderbouwen (verkoop-, inkoop- en voorraadadministratie). Echter heeft de waarde van uw voorraad rechtstreeks gevolgen voor uw (jaar)winst en dus voor de belasting die u straks moet betalen.

Wat valt er onder kleine aanschaffingen?

Uitgaven van materiële goederen onder de € 450 excl. btw zijn kleine aanschaffingen en mogen als kosten in aftrek worden gebracht van de winst in het jaar van aanschaf. Deze komen op de winst- en verliesrekening van het betreffende boekjaar (jaar van aangifte inkomstenbelasting).

Wat valt onder inventaris vaste activa?

Onder vaste activa (non-current assets of fixed assets) van een bedrijf worden de bezittingen verstaan waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen, inventaris, de machines en installaties, en de transportmiddelen.

Wat komt er in de resultatenrekening?

Op de resultatenrekening komen alle kosten en opbrengsten van een periode samen. Dit is dus de plek om te bepalen of er winst of verlies behaald is.

https://www.youtube.com/watch?v=IHHDxmWMn08&list=PLofhrGqLMeVtPviALWn0JUrt_GkmIwC4E