Q&A

Waar vind ik mijn vakantiedagen?

Waar vind ik mijn vakantiedagen?

Een arbeider kan zijn eigen vakantiegegevens opvragen via het portaal van de sociale zekerheid. Het betreft de lijst van de Vakantiefondsen die hem een vakantiegeld hebben uitgegeven of zullen uitgeven, evenals de vakantieduur die werd geglobaliseerd in functie van de uitgevoerde betalingen.

Hoeveel weken vakantie per jaar?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar.

Hoeveel vakantiegeld ontvang ik?

Het brutovakantiegeld komt overeen met 15,38% (5) van de basisbezoldigingen (2+3) van het jaar dat voorafgaat aan het vakantiejaar bij de verschillende werkgevers waar u als arbeider gewerkt heeft (1). Het brutovakantiegeld (5) bestaat uit: het enkel vakantiegeld = 8% van de basisbezoldigingen (4)

Hoeveel vakantiedagen bij 40 uur per week?

U werkt 40 uur per week. U heeft dan recht op (4×40 uren=) 160 vakantie-uren. Bij een baan van 40 uur, werkt u meestal 5 dagen.

Hoeveel vakantiedagen heb ik recht op?

Het maximaal aantal wettelijke vakantiedagen waarop u recht kunt hebben, is vastgesteld op 24 werkdagen per jaar bij een tewerkstelling in het zesdagenweekstelsel of 4 weken vakantie per jaar in eender welk regime.

Hoeveel vakantiegeld krijgt een arbeider?

Het vakantiegeld van de arbeiders dat hun via de vakantiecheque uitbetaald wordt, bedraagt 15,38% van het brutojaarloon van het vakantiedienstjaar aan 108%[1]. Dit percentage komt overeen met twee maal 4 weken loon (enkel en dubbel vakantiegeld).

Hoeveel vakantiegeld krijg ik 2021?

Je vakantiegeld is minimaal 8% van je brutosalaris tussen 1 juni 2020 en 1 juni 2021. Dit krijg je bovenop je brutosalaris. Goed om te weten: onder andere winstuitkering, eindejaarsuitkering en overwerkuren tellen niet mee voor het vakantiegeld (tenzij anders vermeld in je CAO).

Hoeveel vakantiedagen bij 27 uur?

Aantal wettelijke vakantie-uren per jaar Dan krijgt u de wettelijke vakantie-uren naar verhouding van het aantal uren dat u recht op loon heeft. U heeft gemiddeld 27 uur per week recht op loon. U heeft recht op 144 × 27/36 = 108 wettelijke vakantie-uren per jaar.

Hoeveel vakantiedagen per maand bij 16 uur?

Voorbeeld wettelijke vakantiedagen 2021 Dit komt neer op twintig dagen per jaar. Werkt u 16 uur per week en heeft u het gehele jaar recht op loon gehad, dan bouwt u 64 vakantie-uren per jaar op, wat neerkomt op 8 dagen per jaar.

Hoe worden vakantiedagen berekend arbeider?

Het uitgangspunt is een zesdagenstelsel: elke maand tewerkstelling in het vakantiedienstjaar geeft recht op twee vakantiedagen in het vakantiejaar. Wilt u het resultaat omzetten naar een klassiek vijfdagenstelsel, trekt u per zes opgebouwde vakantiedagen één dag vakantie af.

Hoeveel vakantiedagen krijg je in Belgie?

Voltijdse werknemers hebben in België doorgaans recht op 4 weken jaarlijkse vakantie. De berekening van het aantal vakantiedagen en van het vakantiegeld verschilt wel tussen arbeiders, bedienden, leerjongeren, kunstenaars en ambtenaren.

Hoeveel vakantiegeld Bouw 2021?

Het Vakantiefonds Bouw zal op donderdag 17 juni 2021 het vakantiegeld uitbetalen. Het Vakantiefonds Bouw heeft aangegeven om het vakantiegeld bouw voor 2021 uit te betalen op donderdag 17 juni. Dat gebeurt uitsluitend via een bankoverschrijving. Zonder bankrekeningnummer kan het vakantiegeld niet worden uitbetaald.

Wat is een jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen van het werk afwezig te blijven in evenredigheid met de activiteitsdagen en/of gelijkgestelde dagen in het voorgaande kalenderjaar. (bv. betaald educatief verlof, de eerste 3 dagen vaderschapsverlof, de overige 7 dagen worden als gelijkgestelde dagen aanzien);

Hoe worden de vakantiedagen berekend?

Hoe worden vakantiedagen berekend? Voor bedienden wordt het aantal vakantiedagen in het vakantiejaar berekend op basis van het aantal gewerkte maanden in het afgelopen kalenderjaar (het vakantiedienstjaar). Voor elke maand tewerkstelling krijgt een bediende twee vakantiedagen in het zesdagenstelsel.

Hoe wordt uw vakantiegeld berekenen?

Om uw vakantiegeld te berekenen, worden al uw brutolonen(1) op 108% gebracht (2). Onder bepaalde voorwaarden, worden bepaalde dagen van afwezigheid (vb.: ziektedagen) in aanmerking genomen voor deze berekening (3). In dat geval wordt voor deze afwezigheidsdagen een fictief loon toegekend.